Bültene Kaydol

Dergi - 48 Yazıları

HAKKI DEĞİL BATILI ÜSTÜN TUTAN EĞİTİM İSRAFTIR

Yayınlanma Tarihi: 2 Mart 2019, 13:30   /     /   yorumlar (0)

Bismillahirrahmanirrahim

Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah (c.c)’a hamd ederim. Salât ve selâm, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’ya, âli-ne ve sahabelerine olsun. “Ben muallim yani öğretmen olarak gönderildim” diyen Peygamberimiz, kendisinin Allah tarafından terbiye edildiğini “Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi güzel yaptı” mübarek sözü ile ifade etmiştir. Peygamberimiz bi-zim başöğretmenimizdir ve bizi eğitsin diye Cenabı Allah göndermiştir. CUMA 2: “Kitap ve okuma ile ilgisi ol-mayan bir topluma, kendi aralarından kendilerine, Allah’ın ayetlerin okuyup aktaran, onları küfür, şirk ve nifak gibi hastalıklardan arındıran, ilâhi kela-mı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen Allah’tır…” Böyle bir mu-allimin gönderilmesini Hz. İbrahim ve Hz. İsmail (a.s) Kâbe’yi inşa eder-lerken Allah Teâlâ’dan BAKARA 129: “Ey Rabbimiz, o insanlara içlerinden, kendilerine senin ayetlerini okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, on-ları temizleyecek bir peygamber gön-der…” diyerek talep etmişlerdir. Allah Teâlâ’nın insanlara muallim olarak bir peygamber göndermesi en büyük ik-ramdır.ALİ İMRAN 164: “Andolsun Allah; mü-minlere kendi içlerinden onlara Allah’ın ayetlerini okuyan, onları (kötülükler-den, şirkten, nifaktan ve inkârdan) temizleyen, onlara Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.” Ayette beyan edilen şey, Rahman ve Rahim olan Cenabı Allah’ın, iki dünyada da saadet içinde yaşama-mız için bize yol gösterecek, kitabı ve hikmeti öğretecek, bizi inkârın, şirkin, nifakın, zulmün, günahın pisliğinden temizleyecek bir peygamber gönder-mesi, bizim için önemli bir ilahi ikram olmasıdır. Yoksa biz hakkı batıldan ayı-ramaz, sapık ve şer yollardan habersiz, rezil bir hayata sahip olurduk. Bunun için biz, dünya hayatımızda, “adil bir düzenin” nasıl kurulacağını ve yaşa-nacağını örnek hayatı ve mücadelesi ile öğreten Peygamberimizin “Kitap ve Hikmet” eğitimine tabi oluruz. Bu ol-ması gerekendir.Üzülerek ifade edelim ki, günümüzde İslam toplumu, Peygamberimizin miras

1